ค้นหา รหัสไปรษณีย์ ในจังหวัด เชียงใหม่ ค้นพบ 204 รายการ @ Thaidbs.com

ค้นหา รหัสไปรษณีย์ เชียงใหม่ 204 รายการ

61 ตำบล บ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

Tagged as:บ้านแหวนหางดงเชียงใหม่

62 ตำบล บ้านปง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

Tagged as:บ้านปงหางดงเชียงใหม่

63 ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

Tagged as:หางดงฮอดเชียงใหม่

64 ตำบล ฮอด อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

Tagged as:ฮอดฮอดเชียงใหม่

65 ตำบล นาคอเรือ อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

Tagged as:นาคอเรือฮอดเชียงใหม่

66 ตำบล บ่อหลวง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

Tagged as:บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่

67 ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

Tagged as:บ่อสลีฮอดเชียงใหม่

68 ตำบล บ้านตาล อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

Tagged as:บ้านตาลฮอดเชียงใหม่

69 ตำบล แม่แดด อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130

Tagged as:แม่แดดแม่แจ่มเชียงใหม่

70 ตำบล แม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

Tagged as:แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่

71 ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

Tagged as:แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่

72 ตำบล แจ่มหลวง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130

Tagged as:แจ่มหลวงแม่แจ่มเชียงใหม่

73 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

Tagged as:กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่

74 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

Tagged as:ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่

75 ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

Tagged as:ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่

76 ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130

Tagged as:บ้านจันทร์แม่แจ่มเชียงใหม่

77 ตำบล บ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

Tagged as:บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่

78 ตำบล ปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

Tagged as:ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่

79 ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

Tagged as:แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่

80 ตำบล แม่สา อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

Tagged as:แม่สาแม่ริมเชียงใหม่